studia za granicą

Studia za granicą umożliwia między innymi program wymiany studentów Erasmus, który powstał w 1987 roku. Pomimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostała ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa programu Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny, Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników, wspiera on międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych akcjach Erasmusa mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Polska bierze udział w tym programie od roku 1998/99. W latach 1995-2006 program Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

więcej informacji o programie: http://erasmusplus.org.pl