lekarski

Absolwenci studiów kierunku lekarskiego powinni posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności następujących umiejętności:

 • porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną;
 • przeprowadzania wywiadu z pacjentem,
 • badania chorego,
 • właściwego doboru badań dodatkowych,
 • stawiania wstępnej diagnozy,
 • leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Absolwenci medycyny powinni opanować umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami służby zdrowia. Lekarze powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz powinni umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny.

Absolwenci powinni być przygotowani do:

 • prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej;
 • udzielania pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;
 • planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej;
 • postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach, respektującego zasady humanitaryzmu;
 • kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich);
 • prowadzenia badań i upowszechniania wyników oraz nauczania wykonywania zawodu.

Absolwenci powinni być przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.