ratownictwo medyczne

Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne przygotowują do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu opieki zdrowotnej, głównie w zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale rynkowym. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

 • zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
 • dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego     i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
 • transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych. Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek dalszego doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.

Absolwent ratownictwa medycznego studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów z zakresu zdrowia publicznego na poziomie II stopnia. Absolwenci I stopnia posiadają kompetencje do zajmowania stanowisk w:

 • jednostkach pomocy doraźnej ochrony zdrowia;
 • stacjach pogotowia ratunkowego, ambulatoriach i izbie przyjęć szpitali;
 • Centrach  Powiadamiania Ratunkowego;
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego;
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko;
 • organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym: PCK, WOPR, GOPR, TOPR, PZM, ZHP;
 • ośrodkach szkoleniowych (organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy);
 • ośrodkach badawczych;
 • zakładowych służbach ratowniczych, głównie przy dużych zespołach przemysłowych – w górnictwie węglowym czy hutnictwie);
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych;
 • charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej;
 • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości;
 • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych