Biotechnologia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia uzyskuje rozszerzoną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii.

Absolwent biotechnologii jest przygotowany do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.

Absolwent biotechnologii jest przygotowany do pracy w:

  • jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych,
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Ponadto absolwent specjalności biotechnologia medyczna posiada podstawową wiedzę,  pozwalającą podejmować innowacyjne projekty z zakresu diagnozowania chorób zakaźnych, opracowywania narzędzi molekularnych do badań epidemiologicznych, wyznaczania nowych tarcz dla preparatów przeciwdrobnoustrojowych, poszukiwania i ustalania warunków działania biopreparatów przeznaczonych do leczenia i profilaktyki chorób o podłożu zakaźnym.

Natomiast absolwent specjalności biotechnologia roślinna jest przygotowany do prac w ramach projektów na styku produkcji rolniczej i przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie fitopatologii (w tym diagnostyki chorób roślin uprawnych) oraz inżynierii genetycznej roślin.

Z kolei absolwent specjalności biotechnologia mikrobiologiczna posiada ugruntowaną wiedzę biotechnologiczną oraz mikrobiologiczną i jest przygotowany do samodzielnej, twórczej pracy na styku różnych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego, farmaceutycznego, biotechnologicznego, jak również w zakładach i laboratoriach związanych z ochroną środowiska.

Absolwent biotechnologii jest przygotowany do dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego, podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).