Jaskra

Jaskra (glaucoma) jest to choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku. Głównym czynnikiem, który powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Leczenie jaskry polega na zmniejszaniu ciśnienia śródgałkowego przez stosowanie leków ułatwiających odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej, bądź zmniejszenie jej produkcji. W leczeniu stosuje się głównie leki w postaci kropli do oczu, czasem podaje się leki doustne, jaskrę można leczyć także operacyjnie.

Dla rozpoznania jaskry konieczne jest stwierdzenie:

 •     charakterystycznych zmian zanikowych tarczy nerwu wzrokowego,
 •     charakterystycznych ubytków w polu widzenia

Wykorzystywane badania diagnostyczne:

 •     pomiar ciśnienia śródgałkowego,
 •     ocena tarczy nerwu wzrokowego,
 •     badanie pola widzenia,
 •     gonioskopia

Ze względu na to, że często jaskra przebiega bez lub też skąpoobjawowo istotne znaczenie ma wykonywanie profilaktycznych, okresowych badań wzroku w celu wykrycia tej choroby. Częstość wykonywania tych badań zależy od wieku i występowania dodatkowych czynników ryzyka: należy je przeprowadzać co dwa lata, co roku, bądź nawet co pół roku.

Wczesne rozpoznanie choroby i skuteczne jej leczenie może zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu wzroku.

Leczenie:

 •     Farmakologiczne – zachowawcze, najczęstszy sposób leczenia jaskry z otwartym kątem przesączania, mechanizm działania leków polega na obniżeniu produkcji cieczy wodnistej lub zwiększeniu jej odpływu;
  •         Krople do oczu:
   •  parasympatykomimetyki – pilokarpina, karbachol,
   •  betablokery – tymolol, betaksolol, metypranolol, karteolol,
   •  inhibitory anhydrazy węglanowej – brynzolamid, dorzolamid, acetazolamid,
   • agoniści receptorów α2-adrenergicznych (α2-mimetyki)- apraklonidyna, brymonidyna,
   • analogi prostaglandyn i prostamidy – latanoprost, trawoprost, bimatoprost, tafluprost,
 •     Laseroterapia
   •  trabekuloplastyka,
   •  irydotomia.
 •     Operacyjne
   •   trabeculektomia,
   •   irydektomia,
   •   skleroiridektomia,
   •   cyklodiatermia i cyklokriopexio,
   •   goniotomia,
   •   fotokoagulacja.