choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona (morbus Parkinsoni, ang Parkinson’s disease, PD; dawniej drżączka poraźna, paralysis agitans) jest to samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego. Nazwa choroby Parkinsona pochodzi od londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który w 1817 roku rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia, jednak podłoże anatomiczne i biochemiczne tego schorzenia poznano dopiero w latach 60-tych XX wieku.

Objawy choroby Parkinsona pojawiają się i narastają powoli i stopniowo na przestrzeni kilkunastu lat. Początkowo chorzy zauważają pewne spowolnienie ruchowe i jakby niezgrabność w ruchach, następnie pojawiają się zaburzenia pisania (mikrografizm – bardzo drobne pismo), spowolnieniu ulegają także procesy psychiczne. Niekiedy chorzy na Parkinsona sądzą, iż są to objawy zmian reumatycznych lub starszego wieku. Jednak po pewnym czasie osoby chore na dostrzegają u siebie zaburzenia równowagi lub trudności z wykonywaniem takich prostych czynności jak wstawanie z krzesła czy z łóżka i na tym etapie choroby pacjent z reguły zjawia się u lekarza.

Do objawów prodromalnych (poprzedzających chorobę) zalicza się zatem:

 •     Sztywność osobowości
 •     Depresja
 •     Zaparcia
 •     Zapalenie łojotokowe skóry
 •     Skargi na parestezje kończyn
 •     Dyskretne zaburzenia węchowe

Podstawowymi objawami są:

 •     bradykinezja – spowolnienie i zubożenie ruchów, szczególnie trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych; chód szurający, drobnymi kroczkami, brak fizjologicznych współruchów (balansowania kończyn górnych) i akinezja (trudności w rozpoczęciu ruchów)
 •     sztywność mięśniowa (plastyczne zwiększenie napięcia mięśniowego, twarz maskowata)
 •     drżenie spoczynkowe.

Inne objawy to:

 •     niestabilność postawy
  •         propulsja (tendencja do padania do przodu)
  •         retropulsja (tendencja do padania ku tyłowi)
  •         lateropulsja (tendencja do padania w bok)
 •     objawy wegetatywne:
  •         ślinotok
  •         łojotok
  •         napadowe pocenie się
 •     przodopochylenie tułowia (spowodowane znacznie wzmożonym napięciem mięśniowym)
 •     niewyraźna, cicha mowa, dyzartria
 •     trudności w połykaniu (rzadko)
 •     rzadkie mruganie
 •     spowolniony przebieg procesów psychicznych, osłabiona pamięć i zdolność przypominania.

Jest kilka grup leków stosowanych w terapii tej choroby:

 •     L-DOPA jest zasadniczym lekiem stosowanym w farmakoterapii PD, jest to aminokwas, który może przechodzić z krwi do mózgu i w mózgu ulec przekształceniu w dopaminę. L-DOPA jest szybko rozkładana w tkankach obwodowych, zanim zdąży dotrzeć do mózgu, z drugiej strony nie jest możliwe podawanie większych dawek leku, jako że powoduje to nasilone objawy uboczne. Rozwiązaniem jest podawanie łączne z L-DOPĄ inhibitora obwodowego enzymu dopa-dekarboksylazy (karbidopy lub benserazydu). Głównymi powikłaniami stosowania preparatów lewodopy są tzw zespoły on-off, które charakteryzują się występowaniem znacznej hipokinezy w momencie obniżania się stężenia leku we krwi, przeplatanej hiperkinezami (ruchy mimowolne) na szczycie dawki. Innym powikłaniem może być występowanie zaburzeń psychicznych w przypadku stosowania dużych dawek leku
 •     amantadyna to lek zwiększający uwalnianie endogennej dopaminy.
 •     agoniści receptorów dopaminowych, np bromokryptyna, ropinirol
 •     inhibitory MAO hamujące rozkład dopaminy, np selegilina
 •     inhibitory COMT (katecholo-o-metylotransferazy): entakapon, tolkapon, nitekapon
 •     leki antycholinergiczne: biperiden, cykrymina, procyklidyna, triheksyfenidyl
 •     beta-blokery, np Propranolol

Innymi możliwościami leczenia tej choroby są:

 •     leczenie operacyjne – stereotaktyczne uszkadzanie gałki bladej (pallidotomia), jądra niskowzgórzowego (subtalamotomia) albo jąder wzgórza (talamotomia), jedno- lub obustronne;
 •     przeszczep płodowej istoty czarnej;
 •     głęboka stymulacja mózgu: wszczepienie elektrostymulatora w zidentyfikowane ognisko w mózgu

Poza powyżej wymienionymi zalecana jest rehabilitacja ruchowa, na którą składa się:

 •     gimnastyka lecznicza
 •     pływanie lecznicze
 •     terapia mowy
 •     fizykoterapia
 •     masaż
 •     muzykoterapia
 •     spacery