Audiometria

Badanie słuchu jest to ocena reakcji organizmu, która powstała w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne, przy czym subiektywne badania słuchu wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić także na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, natomiast w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

Do badań subiektywnych słuchu należą:

 •     audiometria tonalna – często utożsamiana w mowie potocznej z badaniem słuchu
 •     audiometria wysokoczęstotliwościowa
 •     audiometria mowy – w postaci testów zdaniowych, audiometrii słownej lub testów liczbowych
 •     test wyrównania głośności

Do badań obiektywnych słuchu należą:

 •     audiometria impedancyjna
  •         tympanometria
  •         odruch z mięśnia strzemiączkowego
  •         test zanikania odruchu z mięśnia strzemiączkowego
 •     otoemisja akustyczna
 •     badanie potencjałów słuchowych wywołanych.