MBTI

MBTI – kwestionariusz służący do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji. Ten wskaźnik psychologiczny jest często stosowany w wielu dziedzinach, takich jak planowanie kariery, team building, marketing, czy executive coaching. Obecnie jest to jeden z najbardziej znanych instrumentów umożliwiających poznanie i zrozumienie różnic osobowości.

MBTI stanowi rozszerzoną koncepcję Carla Gustava Junga, który zaobserwował, że ludzie mają określone preferencje co do kierowania swojej energii, sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji. W ten sposób określił on 8 typów osobowości, natomiast Isabel Briggs Myers i Katherine Cook Briggs rozwinęły pomysł Junga, dotyczący hierarchii poszczególnych preferencji w każdym typie osobowości i dodały wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego. W ten sposób powstał uniwersalny czteroliterowy kod opisujący dany typ psychologiczny oraz tablica 16 typów osobowości.

Punktem wyjścia do określenia typu osobowości jest wypełnienie ankiety (około 100 pytań), która polega na wyborze między dwoma możliwymi odpowiedziami, przy czym każda odpowiedź jest dobra. Odpowiedzi powinny być udzielone natychmiast (chodzi bowiem o pierwszą reakcję). Na tej podstawie uzyskuje się dane na temat preferencji danej osoby, a także określa się jaki dana osoba ma typ osobowości według MBTI.

Kod opisujący dany typ psychologiczny powstaje poprzez wybór jednej preferencji z każdego z 4 poniższych wymiarów:

  • Skąd czerpiesz energię? lub: Gdzie preferujesz kierować swoją uwagę? (wymiar E-I od Extraversion (ekstrawersja) i Introversion (introwersja)) – kierujesz swoją energię i uwagę na zewnątrz, czy wolisz koncentrować się na swoim wewnętrznym świecie pomysłów i doświadczeń?
  • Jaki sposób gromadzić informacje preferujesz? (wymiar S-N od Sensing (poznanie) i iNtuition (intuicja)) – wolisz gromadzić informacje rzeczywiste i namacalne, mówiące o tym co naprawdę jest, czy też preferujesz koncentracje na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami?
  • W jaki sposób podejmujesz decyzje? (wymiar T-F od Thinking (myślenie) i Feeling (odczuwanie))- czy przy podejmowaniu decyzji kierujesz się głównie logiką i sprawiedliwością, czy też wolisz bardziej subiektywny proces biorący pod uwagę harmonię i system wartości osób zaangażowanych?
  • Jaki jest twój styl życia i pracy? lub: Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem? (wymiar J-P od Judging (osądzanie) i Perceiving (obserwancja)) – czy radzisz sobie z życiem w sposób zaplanowany, preferując „osąd” – to znaczy podjęcie decyzji, czy też preferujesz elastyczny styl życia związany z ciągłym otwarciem na nowe informacje?

Zapoznanie się z typami osobowości według MBTI:

  • może być pomocne w zrozumieniu relacji międzyludzkich, rozwiązywaniu problemów, tworzeniu zespołów roboczych, zarządzaniu personelem i komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej;
  • poznanie preferowanych sposobów komunikowania się poszczególnych osób jest niezwykle ważne przy przekazywaniu informacji negatywnych i w procesie tzw. feedbacku – przekazywania informacji zwrotnej pracownikom na temat ich pracy i osiągniętych efektów;
  • odgrywa ważną rolę w kontaktach z mediami, zwłaszcza w komunikacji w sytuacjach kryzysowych;
  • testy MBTI umożliwiają klasyfikację osób na określone typy zróżnicowane pod względem podejścia do świata, podejmowania decyzji, przetwarzania informacji i organizacji życia.