psychologia społeczna

Psychologia społeczna jest to dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca procesy psychiczne i zachowanie się ludzi, znajdujących się w sytuacjach społecznych, czyli takich, w których występują inni ludzie. Jest to stosunkowo młoda gałąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX wieku wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Lewina, a następnie jego uczniów.

Psychologia społeczna bada w jaki sposób ludzie wywierają wpływ na sposób myślenia, emocje i postawy innych ludzi zarówno nieświadomie, jak również swoim celowym działaniem. Dziedziną badań tej nauki są zarówno procesy społeczne, wpływające na indywidualnego człowieka, a także procesy zachodzące w małych grupach ludzkich.

Psychologia społeczna posługuje się metodą statystyczną, metodą porównawczą, metodą etnograficzną oraz metodą eksperymentalną.