analityka medyczna

Absolwent kierunku Analityka Medyczna jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zdolnego do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Analityk medyczny jest wyposażony w wiedzę ogólną z zakresu podstawowych nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w szczegółową wiedze z zakresu medycyny laboratoryjnej.

W czasie studiów absolwenci nabierają następujących umiejętności:

  • wykonywania i wykorzystania badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia;
  • planowania i przeprowadzania laboratoryjnej strategii diagnostycznej, zgodnej z postępem wiedzy;
  • uzyskiwania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych i ich interpretacji;
  • rozwiązywania problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej;
  • konsultacji w procesie diagnostycznym;
  • zarządzania i kierowania zespołami w medycznym laboratorium diagnostycznym;
  • współpracy z pracownikami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia.

Analityk medyczny otrzymuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wydawane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Diagnosta laboratoryjny jest świadomy tego, że wyniki jego pracy chronią zdrowie i życie człowieka.

Absolwent kierunku Analityka Medyczna potrafi aktualizować wiedze i umiejętności zawodowe w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w toku ciągłych szkoleń i samokształcenia.

Analityk medyczny po uzyskaniu wymaganego stażu pracy może rozpocząć kształcenie specjalizacyjne w zakresie: laboratoryjnej diagnostyki medycznej, laboratoryjnej immunologii medycznej, mikrobiologii medycznej, laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, laboratoryjnej toksykologii medycznej, laboratoryjnej genetyki medycznej, zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, cytomorfologii medycznej, parazytologii medycznej, epidemiologii oraz laboratoryjnej hematologii medycznej.