pielęgniarstwo

Absolwenci studiów pierwszego stopnia pielęgniarstwa posiadają umiejętności: sprawowania wysokiego poziomu opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym w zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; edukacji chorego i jego bliskich do życia z chorobą i niepełnosprawnością; interdyscyplinarnego komunikowania się w zespole medycznym; inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia; promocji zdrowego stylu życia; organizowania pracy własnej i nadzorowania opieki pielęgniarskiej włącznie z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań; prowadzenia kształcenia zawodowego oraz badań naukowych w zakresie swojej specjalności.

Wobec rosnącej świadomości obywateli w zakresie ich potrzeb zdrowotnych zwiększa się zapotrzebowanie na usługi w ochronie zdrowia, co pozwala sądzić, że jeszcze przez wiele lat w przyszłości zawód pielęgniarki będzie preferowany na rynku pracy.

Pielęgniarką możesz zostać kończąc Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który umożliwi Ci:

 •     kontakt z profesjonalną kadrą pielęgniarską;
 •     dostęp do najlepszych placówek ochrony zdrowia, w których
  odbywa się kształcenie;
 •     możliwość rozwoju naukowego w kołach studenckich;

Absolwent pielęgniarstwa jest przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym w:

 •     szpitalach;
 •     zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (przychodnie);
 •     ośrodkach medycyny pracy;
 •     placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki);
 •     ośrodkach służby medycyny;
 •     zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych;
 •     domach opieki społecznej;
 •     ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej;
 •     jednostkach ratownictwa medycznego;
 •     sanatoriach;
 •     zakładach pracy chronionej;
 •     medycynie przemysłowej;
 •     administracji państwowej i samorządowej;
 •     zespole lekarza rodzinnego;
 •     szkolnictwie średnim i wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent studiów pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.