Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej przeznaczony jest do pomiaru podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej, takich jak zdolności do pozyskiwania przez jednostkę dostępu do własnych i cudzych emocji, a także respektowania ich i rozumienie ich funkcji, ocenianych na podstawie tego, jak badany interpretuje różne emocjogenne sytuacje, a także jak skłonny jest na nie reagować. Teoretyczne podłoże prac nad konstrukcją tego narzędzia stanowiła koncepcja P Saloveya i J.D Mayera.

Test DINEMO składa się z 33 pozycji, zawierających opisy różnych sytuacji stanowiących źródła emocji. W odniesieniu do każdej sytuacji wymienione są cztery różne sposoby reagowania, a badany za każdym razem wybiera tę reakcję, która jest dla niego najbardziej typowa. Inwentarz pozwala na interpretację wyników w odniesieniu do dwóch skal czynnikowych i wyniku ogólnego. Skale wchodzące w skład DINEMO, to: INNI – zdolność do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych ludzi, oraz JA – zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania oraz wyrażania własnych emocji.