Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE

Kwestionariusz mierzy ogólny poziom inteligencji emocjonalnej, oraz poziom inteligencji emocjonalnej w ramach różnych aspektów:

Skala AKC – Zdolność do akceptowania, wyrażania i wykorzystywania własnych emocji w działaniu:

Pozwala człowiekowi na wyrażanie tego, co czuje, na ujawnianie zarówno pozytywnych emocji, takich jak podziw, miłość, wdzięczność, jak i negatywnych, takich jak lęk, gniew, oburzenie, niechęć. Dzięki tej zdolności człowiek zdaje sobie również sprawę, że odczuwane emocje niosą ze sobą ważne informacje o nim samym i świecie. Pamiętając emocje, będące konsekwencją jego działań, człowiek stara się unikać w przyszłości tego, co kiedyś budziło emocje negatywne, a robić to, co powodowało emocje pozytywne.

Skala EMP – Zdolność do empatii – rozumienia i rozpoznawania emocji u innych ludzi:

Umożliwia rozumienie zachowań innych ludzi oraz trafne odczytywanie ich intencji. Dzięki tej zdolności człowiek potrafi rozpoznać, co przeżywają inni ludzie, odróżniać szczere i nieszczere wyrazy uczuć, a także wyobrazić sobie, jakie uczucia wywołają u innych jego zachowania.

Skala KON – Zdolność do kontrolowania, także poznawczego, własnych emocji:

Pozwala na świadome sterowanie swoimi emocjami – wzbudzanie w sobie pewnych emocji, kierowanie ich przebiegiem (na przykład niedopuszczanie do nadmiernego pobudzenia), a także wyciszanie emocji niepożądanych, umożliwia też dostosowywanie sposobów wyrażania uczuć do wymagań sytuacji i kontrolowanie stopnia ich ujawniania. Człowiek charakteryzujący się zdolnością do kontrolowania własnych emocji wie też, jakie stany emocjonalne sprzyjają, a jakie nie sprzyjają efektywnemu wykonywaniu poszczególnych rodzajów działań (na przykład stan zaniepokojenia nie przeszkadza w wykonywaniu prostych prac pochłaniających uwagę, a utrudnia twórczą prace intelektualną) i wykorzystuje tę wiedzę w praktyce.

Skala ROZ – Zdolność do rozumienia i uświadamiania sobie własnych emocji:

Pozwala człowiekowi zdawać sobie sprawę z tego, co w danej chwili przeżywa, nazywać doznawane uczucia, odróżniać emocje słabsze od silniejszych, nie mylić ze sobą uczuć podobnych (na przykład miłości ze współczuciem czy litością, lęku z gniewem). Sprawia ona, że człowiek na ogół wie, skąd biorą się przeżywane przez niego emocje.

Test przydatny dla:

 •     Pracodawców
 •     Managerów
 •     Doradców zawodowych
 •     Nauczycieli
 •     Wychowawców i opiekunów
 •     Przedstawicieli handlowych
 •     Pracowników obsługi klienta
 •     Negocjatorów
 •     Sprzedawców
 •     Biznesmanów
 •     Rzeczników
 •     Studentów i uczniów
 •     Pracowników socjalnych
 •     Osób chcących zmienić pracę/zawód

Jak również osób borykających się z niepowodzeniami w relacjach z innymi