Wielowymiarowy kwestionariusz preferencji (WKP)

Kwestionariusz pozwala uzyskać informacje na temat stopnia nasilenia u osoby badanej siedmiu typów zainteresowań, odnoszących się do rodzaju wykonywanych czynności:

I. Zainteresowania Językowe – Zawody wymagające biegłość w posługiwaniu się językiem

II. Zainteresowania Matematyczno-Logiczne – Zawody wymagające tzw. „ścisłego umysłu”, sprawnego operowania liczbami i rozwiązywania problemów logicznych

III. Zainteresowania Praktyczno-Techniczne – Zawody wymagające rozwiązywania problemów technicznych, orientacji przestrzennej
i sprawności manualnej

IV. Zainteresowania Praktyczno-Estetyczne – Zawody wymagające zmysłu estetycznego i sprawności manualnej

V. Zainteresowania Opiekuńczo-Usługowe – Zawody, istotą wykonywania których są czynności o charakterze opiekuńczym lub usługowym

VI. Zainteresowania Kierowniczo-Organizacyjne – Zawody, istotą wykonywania których jest umiejętne oddziaływanie na ludzi i/lub organizowanie ich działania

VII. Zainteresowania Biologiczne – Zawody, istotą wykonywania których jest kontakt z naturą i rozwiązywanie problemów odnoszących się do świata przyrody

Wyniki kwestionariusza pozwalają także określić preferencje badanego dotyczące sposobu i warunków pracy, mianowicie:

VIII. Planowanie – Improwizacja: Preferowanie działań wymagających planowania vs. Preferowanie działań wymagających improwizowania

IX. Silna Stymulacja – Słaba Stymulacja: Preferowanie środowiska pracy silnie stymulującego i zmiennego vs. Preferowanie środowiska pracy słabo stymulującego i monotonnego

Dane pochodzące z badania WKP powinny się okazać pomocne przy wspomaganiu decyzji badanego związanych z wyborem kierunku kształcenia lub dokształcania się, podejmowaniem pracy czy koniecznością przekwalifikowania się.

Kwestionariusz WKP może być także pomocny osobom, zarządzającym ludźmi i pragnącym maksymalnie zwiększyć efektywność ich pracy, dbając przy tym o dobre samopoczucie swoich podwładnych.