Profilaktyka

Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się, bądź rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest również jednym ze sposobów reagowania na zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Ta ocena skłania do traktowania takich zjawisk w kategoriach zagrożeń i podejmowania wysiłków w celu ich eliminacji czy też choćby ograniczenia. Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju, bądź ograniczania skali zjawisk uznanych za dolegliwe społecznie. Głównie z tego względu jest znacznie bardziej opłacalna niż kosztowne działania zaradcze, konieczne w sytuacji, kiedy wzrasta skala niepożądanych zjawisk.

Profilaktyka zdrowotna jest to zatem działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Wyróżnia się następujące fazy profilaktyki:

  •     profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia
  •     profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka
  •     profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe)
  •     profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań

Typy profilaktyk: