choroby przewlekłe

Istnieje wiele definicji choroby przewlekłej, na potrzeby niniejszej strony posłużę się następującą, sformułowaną przez Komisję Chorób Przewlekłych przy Światowej Organizacji Zdrowia:

„chorobą przewlekłą jest wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki”.

Choroby przewlekłe stanowią wiodącą przyczynę umieralności na świecie. Zgodnie z danymi WHO są one odpowiedzialne za 63% zgonów.

Do najczęściej występujących chorób przewlekłych zalicza się: